Testamenttiopas

Biomedicum Helsinki -säätiö ottaa vastaan testamenttilahjoituksia

Testamentin tekemisen pääperiaatteet

Testamentti on viisas perintö

Henkilö voi kuolemansa varalta määrätä omaisuudestaan testamentilla. Testamentilla voi määrätä myös vain osasta omaisuutta, jolloin sitä kutsutaan erityisjälkisäädökseksi. Lain mukaan testamentin tekijän tulee ymmärtää jälkisäädöksen tärkeys ja merkitys.

Omaisuutensa voi testamentata kenelle tahansa. Testamentin saaja voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt.

Jos perittävältä ei ole jäänyt jälkeen perintöön oikeutettuja perillisiä eikä hän ole tehnyt testamenttia, omaisuus menee valtiolle.

Rintaperillisen oikeus

Vainajan omaisuuden perivät ensisijaisesti rintaperilliset. Heitä ovat lapset ja lapsenlapset. Rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan, joka on puolet perintöosuuden arvosta.

Toissijainen perimisoikeus

Puolisot, joilla ei ole lapsia perivät toistensa omaisuuden. Leski ei kuitenkaan saa testamentata omaisuutta, jonka hän on perinyt puolisoltaan, jos ensin kuolleen puolison isä, äiti, veli, sisar tai heidän jälkeläisensä ovat elossa. Nämä ovat toissijaisia perillisiä, joilla on oikeus periä puolet lesken omaisuudesta.

Testamentin muotomääräykset

Täysi-ikäinen eli 18 vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin. Alle 18-vuotias voi tehdä testamentin, jos hän on tai on ollut naimisissa. Myös alle 15-vuotias voi testamentata omalla työllään ansaitsemansa omaisuuden.

Testamentti laaditaan kirjallisesti. Se allekirjoitetaan kahden esteettömän oikeustoimikelpoisen todistajan läsnäollessa. Puoliso, lähisukulainen tai lanko eivät voi olla todistajina. Todistajien ei tarvitse tietää testamentin sisältöä. Heidän tulee kuitenkin tietää, että kyseessä on testamentti.

Hätätilatestamentti

Joskus henkilö on sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi estynyt tekemään testamenttia laissa säädetyssä muodossa. Tällöin hän voi poikkeuksellisesti tehdä hätätilatestamentin suullisesti kahden todistajan ollessa yhtäaikaa läsnä tai kirjallisesti ilman todistajia omakätisesti kirjoittamallaan ja allekirjoittamallaan testamentilla.

Hätätilatestamentti on voimassa vain kolme kuukautta esteen lakattua. Kun este poistuu, testamentin tekijän on tehtävä testamentti, joka täyttää muotomääräykset.

Testamentin peruutus

Jälkisäädöksen tekijä voi peruuttaa testamentin milloin tahansa. Testamentti ei siis ole lopullisesti sitova. Se voidaan peruuttaa samassa muodossa kuin se on tehty, hävittämällä se tai muuten selvästi ilmaisemalla, että testamentin sisältö ei vastaa tekijän viimeistä tahtoa. Viimeisin jälkisäädös kumoaa aikaisemmat.

Erityistestamentti

Legaatti eli erityistestamentti määrää yksittäisiä omaisuuseriä useille edunsaajille. Jaettavana voi olla esimerkiksi kiinteistöjä, osakkeita, arvopapereita, rahasummia, pankkitalletuksia tai taidekokoelmia.

Omistus- ja käyttöoikeustestamentit

Omistusoikeustestamentin edunsaajalla on oikeus vapaasti käyttää hänelle määrättyä omaisuutta. Käyttöoikeustestamentin edunsaaja ei omista hänelle testamentattua omaisuutta. Hänellä on kuitenkin oikeus hallita sitä ja saada sen tuotto.

Käyttöoikeustestamentin omistusoikeus siirtyy testamentin tekijän kuollessa henkilölle, jolle hän on sen määrännyt. Jos määräystä ei ole, omistusoikeus siirtyy vainajan perillisille. Omaisuuteen voi siis kohdistua samanaikaisesti toisen henkilön hallinta- ja toisen omistusoikeus.

Laki säätelee jaettuja testamenttioikeuksia. Käyttöoikeuden haltijan on otettava huomioon omistajan etu. Omistaja puolestaan ei saa ilman käyttöoikeuden haltijan suostumusta luovuttaa tai pantata kyseistä omaisuutta.

Testamentin tiedoksiannosta ja moitteesta

Testamentin saaja antaa testamentista tiedon perillisille joko haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti. Perillisille on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista.

Jos testamenttia halutaan moittia, kanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksiannosta.

Perintövero

Yleishyödyllinen yhteisö esimerkiksi säätiö ei ole velvollinen maksamaan perintöveroa testamentilla saamastaan omaisuudesta.

Testamentin säilyttäminen

Testamentin tekijän ei tarvitse kertoa testamenttinsa sisällöstä kenellekään. Halutessaan sen tietysti voi tehdä ja kertoa saajalle tahdostaan.

Tärkeintä on, että testamentti säilytetään siten, että se löytyy testamentin tekijän kuoltua ja tieto testamentin sisällöstä voidaan toimittaa perijöille.

Testamentin voi antaa myös testamentin saajan tai toimeenpanijan säilytettäväksi. Tärkeää on, että testamentin olemassaolosta on tieto.

Mistä saat apua testamentin laatimiseen?

Testamentin teksti voi olla lyhyt, mutta siinä tulisi selkeästi käydä selville Sinun tahtosi. Jos esim. tunnet itsesi epävarmaksi, asiat tuntuvat monimutkaisilta, haluat poiketa normaalista perimysjärjestyksestä, Sinulle on epäselvää kuka perintösi saa, haluat testamentata omaisuutesi tai osan jäämistöstäsi, lakimiestä käyttämällä varmistat, että Sinun tahtosi tapahtuu ilman muotovirheitä. HUS:n lakimiehet auttavat Sinua mielellään ja antavat neuvoja näissä kysymyksissä.

Tuki terveydenhuollon tutkimukselle on entistä tärkeämpää

Yhteiskunnan jatkuvasti vähentäessä tukeaan lääketieteelliseen tutkimukseen varainhankinnan kautta saatava yksityisten ja yritysten antama tuki on säätiölle entistä tärkeämpää.

Lisätietoja testamenttilahjoituksesta saat

sähköpostilla saatio (at) biomedicum.fi tai kirjoittamalla osoitteeseen Biomedicum Helsinki -säätiö, PL 700, 00029 HUS.

Biomedicum Helsinki -säätiö
Rahankeräyslupa: RA/2019/458Toimeenpanoaika ja -alue:
1.8.2019-31.7.2021, koko Suomen alue Ahvenenmaata lukuun ottamatta
Käyttötarkoitus:
Tutkija-apurahat HUS:ssa ja HY:ssa toimiville tutkijoille
Biomedicum Helsingin tutkimusympäristön kehittäminen